Kommende aktiviteter

Indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde
Onsdag den 18. august 2021 kl. 19:00
Ringkøbing Rideklub, Vesttarpvej 7, 6950 Ringkøbing

Dagsorden iht. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring.
§ 3. Medlemskreds

Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
Stk. 5. Klubber, stalde og andre grupper, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab.
Grupper med over 50 medlemmer betaler 500 kr. årligt, og grupper med op til 50 medlemmer betaler 250 kr. årligt.
Grupper modtager samme information og tilbud som enkeltmedlemmer.
Gruppemedlemsskab giver 1 stemme til generalforsamlingen.
Det er kun individuelle medlemmer, som er valgbare til bestyrelsen.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret: 50 kr årligt.

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
På valg er bestyrelsesmedlem og formand Kim Clausen og bestyrelsesmedlem og kasserer Peter Barner-Rasmussen. Begge er villige til genvalg.
På valg er suppleant Connie Brun Schmidt og Nina Plester. Begge er villige til genvalg.

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
På valg er revisor Helga Rude Nielsen og revisor Dorrit Thøstesen samt revisorsuppleant Tinna Slebsager. Alle er villige til genvalg.

10. Eventuelt

Foreningen giver kaffe og kage.

Medlemsmøde
Efter generalforsamlingen præsenteres og diskuteres foreningens medlemsundersøgelse. Resultater og oplæg sendes til medlemmerne i uge 31.
Undersøgelsens resultater bliver lagt til grund ved et panelmøde med politikere, embedsmænd og andre interessenter slut september eller start oktober.

Blandt de besvarende medlemmer udtrækkes vinderen af en boks med ridetaske og 6 poser godbidder, sponsoreret af Nordic Horse.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være modtaget på peterbarnerrasmussen@gmail.com senest tirsdag den 9. august kl 19:00.

Tilmelding til berit@heden-net.dk senest tirsdag den 9. august kl 19:00.

På generalforsamlingen vil du få en gennemgang af den brugerundersøgelse Ridespor i RKSK har foretaget om ridemuligheder og -ønsker blandt foreningens medlemmer.

Du får et sammenskriv her:

——

Aktuelt fokuserer vi på konkrete, lokale initiativer. Vi hjælper til med, at man danner lokale ridelaug omkring konkrete geografiske områder, hvor det er muligt at forbedre mulighederne for at ride i naturen. Det foregår bl.a. gennem Facebookgrupper, se fx https://www.facebook.com/groups/2497248493659523

Også på landsplan går udviklingen i retning af at udvikle lokale ridelaug, der kan forestå anlæg og vedligeholdelse af lokale ridespor, se fx https://www.ridespor-danmark.dk/

Ridespor i RKSK deltog i Friluftsrådet Midtvestjyllands årsmøde på Harrild Hede og er gået med i en temagruppe under Friluftsrådet, der skal arbejde med ridemulighederne i området.