Vedtægter for foreningen Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Ridespor i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at fremme mulighederne for at ride i naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune til gavn for både bosætning, turisme og erhverv inden for hestesektoren.

Stk. 2. Foreningen arbejder for:

a. sammenhængende og markerede rideruter mellem områder, hvor ridning er tilladt.

b. anlæg af ride- vandreruter i form af trampespor langs eksisterende og nye cykel-, naturstier o.l.

c. forbedret adgang til områder, hvor der ikke umiddelbart er adgang for ryttere.

d. at fremme kendskabet til god ridekultur.

e. at Ringkøbing-Skjern bliver en hestekommune, som tiltrækker rideturister, ryttere, stutterier, trænere, hesteejere mv.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et år.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen.  Grupper modtager samme information og tilbud som enkeltmedlemmer.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden per mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest én måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning, vedtægtsændringer dog med 2/3 flertal, jf. § 9, stk. 1. Hvis det begæres af blot én mødedeltager anvendes skriftlig afstemning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af fem medlemmer valgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der hvert andet år vælges to og hvert andet år tre medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær kasserer eller sekretær – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være mindst én måned mellem de to generalforsamlinger.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver hesterelaterede formål i Ringkøbing-Skjern Kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 14. juni 2016

Stk. 2. Ændret ved ordinær generalforsamling 14. marts 2017: tilføjet § 3, stk 5.