Referat fra seneste generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 25.8.20,
Afholdt på Flodgårdsvej 32 Borris
Tilstede er 19 medlemmer.
Forinden generalforsamlingen har Nicoline Holmgaard et oplæg omkring Trecbanen i Sandbæk Plantage.

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår John Ladefoged, som vælges.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslår Berit Lindholt Andersen, som vælges.
 3. Formandens beretning:
  (Se bilag)
  Kim Clausen havde følgende tilføjelse til beretningen: Han foreslår, at medlemmerne mødes og
  cykler ruterne igennem i de forskellige ridelaug og herefter drøfter hvilke udfordringer der er på
  ruterne og hvordan der evt. arbejdes videre.
  Kommentarer til formandens beretning:
  Helga Rude fortæller, at hun har kontakt til Poul Gregersen omkring at lave ridestier i Stauning
  kommune Plantage og Halby.
  Kirsten Ostersen fortæller, at der allerede findes gode sammenhængende ridemuligheder på
  Naturstyrelsens stier ved Laksens Hus. Det er dog vigtigt at ride på den side af stien som er væk fra
  åen.
  Det foreslås, at ridestier synliggøres på Kommunens side: ”Ud på tur i RKSK” sådan at nye i
  kommunen kan lære området at kende. Der kan evt. arrangeres rideture, ligeledes mhp. at nye
  lærer området at kende. Pris 50 kr. som også kan inkludere medlemskab at foreningen.
 4. Regnskabeaflæggelse:
  Berit Keibel er pga. sygdom forhindret i at være til stede. Regnskabet uddeles og fremlægges af Kim
  Clausen.
  Der er ingen bemærkninger til regnskabet.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Der er ingen indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent:
  Bestyrelsen foreslår at kontingent fortsat er 50 kr. årligt.
  Ingen bemærkninger til dette.
  Det foreslås, at bestyrelsen arbejdere videre med at Høhoteller og andre firmaer mod et højere
  kontingent kan få sponsorering.
 7. Godkendelse af budget:
  Bestyrelsen har intet budget for 2020
  Dropbox\Ridespor i RKSK\Generalforsamling\Ordinær 25 aug 2020\Referat generalforsamling Ridespor RKSK d. 25.8.20.docx
  2
  Kim Clausen fortæller at det overvejes at trykke kort over foreningens vision om sammenhængende
  ridestier i RKSK. (se bilag) Hvis det besluttes, kan det blive en udgift i 2020.
  Stigning i medlemstallet og kassebeholdningen viser en solid økonomi i foreningen.
  Det foreslås, at der evt. kan bruges penge på at promovere opslag på Facebook.
  Der stilles desuden spørgsmål til hvor på foreningens hjemmeside og Facebook man indmelder sig?
  Det tages med i bestyrelsen, at der skal arbejdes på at synliggøre dette.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Vita er på valg: ønsker ikke genvalg.
  Berit A. er på valg: modtager genvalg
  Berit Keibel ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  Kandidater til bestyrelsen, som også vælges ind:
  Merete Jensen
  Nicoline Holmgård
  Berit Lindholt Andersen
  Kandidater til suppleanter, som også vælges ind:
  Connie Brun Schmidt
  Nina Plester
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
  Revisorer kandidater, som også vælges ind:
  Helga Rude
  Dorrit T.
  Revisorsuppleant kandidat, som også vælges ind:
  Tinna Slebsager
 10. Evt:
  Ikke alle har modtaget mail omkring indkaldelse af generalforsamling. Dette skyldes, at der mangler
  mailadresse på nogle medlemmer. Der arbejdes på en ajourført medlemsliste med mailadresse på
  dem som måtte ønske det.
  John Ladefoged tilbyder at ajourføre hjemmesiden.
  Lone Rosssen stopper som fagchef for land og by i Ringkøbing Skjern kommune. Måske det åbner
  nye muligheder for at få kommunen i dialog om ridestier?
  Det drøftes, om der findes andre foreninger lign. Ridespor i RKSK
  Forslag til Hjemmesiden: At pausefolde og Høhoteller tegnes ind på kort.
  At foreningen lader sig inspirere af Rideruten Als.
  Niels opfordrer til at alle som er medlem af en rideklub, kommer til årsmødet i Friluftsrådet, for at
  stemme et medlem ind i bestyrelsen, som ønsker at arbejde for bedre adgang for ryttere i naturen.
  Konstituering: Umiddelbart efter generalforsamlingen:
  Formand: Kim Clausen. Sekretær: Berit Lindholt Andersen. Kasserer: Peter Barner-Rasmussen