Referat af Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 30.3.23.

 1. Valg af dirigent: John Ladefoged.
 2. Valg af protokolfører: Berit Lindholt Andersen.
 3. Formandens beretning: Vedlægges i bilag. Ingen kommentarer hertil. Beretningen godkendes.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab: Vedlægges i bilag. Regnskabet godkendes.
 5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer: Ingen forslag er indkommet.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Birgit Olesen genvælges.
  Kim Clausen genvælges.
 7. Valg af to suppleanter:
  Louise Blunk Drejer Brandt genvælges.
  Line Holm Thomsen vælges.
 8. Valg af to revisorer:
  Dorit Tøstesen og Helga Rude Nielsen vælges.
 9. Næste års program med bl.a. fælles ture. Forslag til næste års program:
   Kursus vedr. lovgivningen om hvor man må ride? For at benytte sine rettigheder er man nødt til at
  kende dem og anvendelse af App ”Find ejeren”
   Kursus i trafiksikkerhed for ryttere.
   Informationsfolder om Ridespor RKSK- at ridning faktisk bidrager til biodiversiteten. Tænkes som
  information til lodsejere. Kan også bruges til at støtte ryttere til at få kendskab til hvor der må rides
  iflg. gældende lovgivning.
   At nuværende og fremtidigt kortarbejde munder ud kort som offentliggøres på hjemmeside.
   At hjemmesidens bruges mere aktivt.
   Guidede medlemsture: Sandbæk Plantage bliver fremover 1 x pr. kvartal. Der vil være et tema for
  hver tur. Ex skridtetur eller tempotur.
   Fælles tur på Harrild Hede og i Dejbjerg.
   Pop Up ture: Sandbæk- Snogdal, Borris Hede, Lyngvig Fyr -klithede og Hoverdal.
   PR trækketure ved arrangementer.
   Trec- bane arrangementer.
   Præsentation af andre former for hestesport.
   Kan vi medlemsrekruttere gennem arrangementer uden hest? Kulturelle aktiviteter: Hestebiograf i
  samarbejde med Ringkøbing biograf. Samarbejde med bibliotek om aften om hestelitteratur. Evt. i
  samarbejde med Skjern Rideskole. Foredrag om hestens kulturhistorie. Line: Da hestene forsvandt.
  Kim fra Kongehest til husmandshest.
   Animaglyphe i Naturens Rige.
   Byrådspolitikere kan inviteres til møde hvor medlemmer fortæller og evt. får en oplægsholder
  udefra.
   Hjemmesiden skal mere i brug og der kan anvendes QR-koder. John Ladefoged vil gerne hjælpe med
  konkrete ting på hjemmesiden.
 10. Eventuel:
   Hvad skal foreningens kapital anvendes til: At bibeholde en god egen kapital i foreningen.
  Refleksveste til foreningens medlemmer – der er betænkelighed ved dette forslag blandt
  medlemmerne.
   Flere forskellige ture. Gode oplevelser og billeder fra turene give flere medlemmer på sigt. Go pro
  kamera kan indkøbes og film fra turene op loades til Facebook og hjemmeside.
   Der spørges om hvordan der har været forsøgt at få flere klubmedlemskaber: Der har været forsøgt at kontakte øvrige rideforeninger i kommunen. For nuværende har Skjern Rideklub tegnet klubmedlemsskab.

Formandens beretning 2023:

Beretning for Ridespor RKSK i 2022.
Medlemstal. Ridespor RKSK’s antal af personlige medlemmer er på ca. 80. Det er næsten
det samme medlemstal som sidste år. Imidlertid har Skjern Rideklub meldt sig ind som
klubmedlem. I bestyrelsen er vi glade for opbakningen og håber, at vi bliver endnu flere
medlemmer i 2023 – både personlige medlemmer og klubmedlemmer.
Økonomi. Vores kassebeholdning er på ca 21.000 kr. Økonomien er inde i en god gænge.
Sporti gør kasserer jobbet lettere. Men der er stadig meget administrativt bøvl som en
kasserer skal klare. I forbindelse med vores kasserer skifte, har bestyrelse besluttet, at
foreningen skal skifte bankforbindelse til Stadil Andelskasse.
Vi har fordelt arbejdet godt i bestyrelsen. Vi har haft 6 bestyrelsesmøder samt en række
mindre ad hoc møder i forbindelse med diverse opgaver. Alle i bestyrelsen bidrager og vi
har nogle positive møder. Vi har haft fokus på at følge op på ideer og projekter, som ikke
rigtigt er kommet videre . Vi er f.eks ikke kommet så langt med sponsor arbejdet, som vi
måske havde forventet for et års tid siden. Det betyder ikke, at vi har glemt opgaven. Vi er
glade for de erfaringer vi har fået i samarbejdet med Nordic Horse. Det er afgjort noget der
bør udvikles i fremtiden.
Dialogen med kommunen. Foreningens vigtigste opgave, sådan som den er skitseret i
vores vedtægter, er samarbejdet og dialogen med kommunen om at udvikle ridespor og
ridemuligheder i naturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ingen tvivl om, at vi har et
stort potentiale. Vi går meget op i at forsøge at holde en dialog i gang med relevante
repræsentanter for RKSK. Men det går langsomt med små skridt.
I bestyrelsen har vi med glæde bemærket, at der er kommet en skiltet riderute i Snogdal
Plantage. Ruten er ikke så lang, men den går til gengæld gennem et smukt og kuperet
landskab. Lykkes det på et tidspunkt at skabe en forbindelse mellem de to kommunale
plantager Sandbæk og Snogdal kan der etableres en meget fin og varieret riderute på 14-15
km, hvilket vi anser for ideelt.
Vi har også haft et godt samarbejde med vores kontaktperson i Land, by og kultur, der har
været meget behjælpelig med at lave kort og tegne ruter ind.
På generalforsamlingen sidste år nævnte jeg, at jeg på vegne af Ridespor RKSK var mødt
op til Åbent borgmesterkontor sidste forår i Fjelstervang. Her fortalte jeg borgmester Hans
Østergaard og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen om Ridespor RKSK’s
udfordringer med at ride i Naturens Rige. Jeg synes, vi havde en positiv drøftelse af
rytternes udfordringer med ridning i naturen og de muligheder som kommunen har
for hjælpe. Både borgmesteren og kommunaldirektøren lovede, at de ville kigge
nærmere på sagen, men de er desværre ikke vendt tilbage endnu.
Der har heller ikke været bevægelse i vores henvendelse til Land, by og kultur om at få tilladt
ridning på Drivvejen på strækningen mellem Nr. Vognbjergvej og p-pladsen ved
Ringkøbingvej.
Endelig har vi for nylig henvendt os til formanden for kulturudvalget Erik Viborg. Vi kunne
godt tænke os at få at vide, hvorvidt Ridespor RKSK, hvis foreningen anerkendes som
forening i RKSK, vil kunne forvente opnå tilskud via folkeoplysningsloven som andre

2
foreninger, der få tilskud til leje af idrætslokaler eller boldbaner m.v.. I vores tilfælde
forudsætter det en anerkendelse af, at naturen og muligheden for at kunne færdes sikkert i
naturen til hest er vores idrætslokale. Kunne vi f eks leje x antal meter stiadgang i rabatten af
en eksisterende skovvej gennem en privat skov, så vi på den måde kan forbinde nogle
ridespor udenfor. Hvis det kunne lade sig gøre, kunne det være et vigtigt skridt i forbindelse
med at skabe sikre ridespor. Mere om denne problematik i forbindelse med gennemgangen
af vores udkast til en riderute mellem Skjern,Tarm og Borris.
Aktiviteter: Rideturene i Sandbæk med Nicoline, Peter og Merete som guider er
efterhånden ved at blive en tradition. Rideturene har fungeret godt. Der har være ca 50-60
ryttere med på turene i året løb. Vi føler imidlertid, at tiden er inde til, at vi reducerer turene
fra at være måneds ture til være en tur i kvartalet. Sandbækturene har i nogle år været
foreningens ansigt udadtil. Mange af de erfaringer, vi har fået i Sandbæk, kan vi bruge
andre steder.
Pop up ture : Birgit arrangerede en pop up tur Sandbæk – Snogdal tur/retur i august. Turen
blev en stor succes, idet ca. 40 benyttede sig af tilbuddet. Vi mødte stor velvilje hos private
lodsejere, på hvis jord vi fik lov til at passere . Vi fik vist, det vil kunne lade sig gøre at
forbinde Sandbæk og Snogdal plantager. Vi fik også vist, at der er interesse for sådanne
ture
I juledagene Merete arrangerede en pop up tur på Borris Hede. Også dette blev en succes.
Ca. 50 benyttede sig af tilbuddet.
Vi har i bestyrelsen evalueret erfaringerne fra de to popup ture. Overordnet tror vi, at pop up
turene måske vil være en af de bedste måder at komme videre på. Vi tror, at tidspunktet for
turene bør annonceres i bedre tid, så flere kan planlægge deres deltagelse i god tid.
Vi mener også, at det skal tilstræbes, at der rides i mindre grupper på max. 6 ryttere ad
gangen.
Nogle deltagere har spurgt, om turen kan være markeret i en uge? Alle har tilkendegivet, at
længden på 14 km var fin. Vi har givet en flaske vin som tak til de positive lodsejere.
Skal Ridespor RKSK lave 2-3 pop up ture i 2023 ? I bestyrelsen har vi snakket om Hoverdal
og Lyngvig Klithede som evt. nye lokaliteter for pop up ture.. Vi har også snakket om,
hvorvidt det skal være bestyrelsen, som planlægger turene ? Vi vil i det hele taget gerne
involvere flere medlemmer mere i ridesporsarbejdet.
.
Rideruter. I nyhedsbrevet i sommer blev medlemmerne spurgt, om de havde lyst til at være
med i arbejdsgrupper, der skulle afprøve og indtegne kort over tidligere foreslåede ruter,
som blev lavet af medlemmerne i forbindelse med foreningens start i 2016 .
Vi har forslag liggende til følgende rideruter:
1) Fra Sandbæk Plantage til Vedersø samt forbindelse mellem Hoverdal og Fejsø plantager.
2) Et spor rundt om Herborg, Fjelstervang og Vorgod-Barde, Troldhede og Faster, Borris.
3) Skjern- Videbækbanen
4) Lønborg Hede -Sdr.Vium

3

5a) Skjern Å øst for A11 – en forbindelse mellem Skjern-Borris og Tarm.
5b) Skjern å vest for A11 med forbindelser nord på til Stauning og Dejbjerg. samt syd på til
Bork Havn, Værnengene og Nymindegab.
6) Høvejsturen ved Værnengene
7) Spor fra Stald Tanholm i Ådum til Heimdal i Hoven, som vil kunne kombineres med et spor mellem Skjern-
Borris-Tarm kommuneplantager.
8) Rundtur fra Ringkøbing, Videbæk, Vorgod-Barde, Egeris,Troldhede,Borris, Skjern,
Stauning og Velling i forbindelse med ruten er der tilknytning til tre sløjfer omkring
henholdsvis Stadil Fjord, Hoverdal Plantage og Borris Hede.
9) Spor i Stauning-Dejbjerg -Velling- Højmark.
10) Lønborg- Hemmet-Bork – Værnengene.
11) Drivvejen – fra Kvembjergvej til Bundsbæk Mølle og videre til Hellig Kors Kloster nord
for Dejbjerg Hede.
12) Vestkyststien -Nymindegab -Søndervig
På vores møde, hvor vi havde de gamle ruteforslag fremme, besluttede vi i første omgang at
arbejde videre med følgende ruter.
● Skjern Å vest: Helga.
● Skjern Å øst: Berit, Merete og Kim.
● Stauning/Kvembjerg Dejbjerg: Helga.
● Øster Lem: Nina og Berit.
● Faster/Astrup: Louise og Jette.
● Vorgod/Barde: Birgit
● Dejbjerg/Drivvejen/Stauning: Nina, Helga og Trine

Vi er naturligvis åbne for ideer til andre ruter. I første omgang har udvælgelseskriteriet været,
at der var nogle der havde lyst til at arbejde videre med de pågældende ruter.
Succeskriteriet er, at ruterne kan gennemføres og vil blive benyttet.
En gruppe beståendende af Merete, Berit og Kim har gennemarbejdet et forslag til en
riderute i Skjern å dalen øst for A11. Ruten går ud på at skabe forbindelse mellem de tre
kommunale plantager i Borris, Skjern og Tarm, hvor der er gode p pladser, hvor man kan
parkere en hestetrailer. I Skjern Kommuneplantage er der endvidere toilet og bålhytte.
I forbindelse med ruten har vi udviklet et såkaldt “trafiklys koncept” baseret på farverne grøn,
gul og rød til at beskrive den adgangs-og trafikmæssige status de forskellige strækninger på
ruten. Tanken er, at dette koncept skal benyttes på de øvrige ruter, der er under
udarbejdelse.
I bestyrelsen er vi spændte på, medlemmernes meninger om forslaget ? Vi mener, at
forslaget er udtryk for, hvad der er mulighed for at opnå i øjeblikket. Men dette er jo ikke
ensbetydende med, at det er noget medlemmerne vil benytte ? Eller sagt med andre ord er
ruten sikker nok til, at den vil blive benyttet ?

4
Det kan være, at mange tænker, at hvis man alligevel skal læsse heste i en trailer og køre
efter et sted at ride, så vil man hellere køre nogle km længere til en større statsskov som
f.eks. Hoverdal eller Nymindegab, hvor man bare kan ride sikkert og lovligt i smuk natur hele
tiden ?
Vi tror således, at ruterne først og fremmest vil give mening for dem, der bor tæt ved og kan
bruge ruten i dagligdagen ? Måske kunne man ligefrem organisere lokale ridelaug i
forbindelse med med hver rute, så man kan få overblik over interessen og udvikle et lokalt
ejerskab ? Sådanne lokale ridelaug kunne måske også gøre dialogen med private ejere
nemmere ?
Vil vil i løbet af 2023 forsøge at arrangere guidede ture i forbindelse med nogle af disse nye
ruter. Man kan også overveje at afprøve nogle af ruterne som pop up ture.
Friluftsrådet. Vi har ikke i 2022 magtet at tage udfordringen op i forbindelse med
Friluftsrådets kampagne “Stop skilteskoven”, selv om vi godt kunne finde eksempler på
mærkelige skilte rundt om i kommunen. Kim var tilmeldt til et møde i Herning, som desværre
blev aflyst.
Vi har fået afslag på tilskud fra Friluftsrådet til en bro til banen i Sandbæk.
I bestyrelsen har vi årets løb snakket om en række emner uden, at vi kommet frem til nogle
konklusioner.
● Vi har drøftet, om der kunne være interesse for et kursus vedr lovgivningen om, hvor
må man ride ? Evt kunne man også gøre opmærksom på app’en Find ejeren, som vil
kunne bruges i forbindelse med planlægning af rideture, hvor man ikke er sikker på
ejer – og adgangsforhold.
Trafiksikkerhed kunne også indgå i et sådant kursus.
● Vi har snakket om en informationsfolder om foreningen. Ideen med en sådan folder
skulle være at oplyse vore omgivelser om naturridning, god rideskik og biodiversitet.
Vi kunne godt tænke os at få formidlet – at heste ikke skræmmer vildtet ligesom at
ryttere der er medlemmer af Ridespor RKSK rider ansvarligt. At hestes slid på
underlaget faktisk blotlægger jorden og skaber muligheder for nye planter og
insekter. At heste skaber korridorer som dyr og planter også har glæde af. Kort sagt,
at heste i naturen i forbindelse med ridning faktisk bidrager positivt til forbedring af
biodiversiteten.
Jeg vil slutte beretningen med at takke resten af bestyrelsen for samarbejdet. Vi har et godt
samarbejde i bestyrelsen, hvor alle bidrager. Det gode samarbejde er vigtigt, når man
arbejder med at udvikle ridespor i RKSK. Det kan til tider føles som et op ad bakke projekt.
Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen arbejder godt sammen.
Kim Clausen 21.3. 2023

Referat fra Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 6.4.22

 1. Valg af dirigent: John Ladefoged
 2. Valg af referent: Berit Lindholt Andersen.
 3. Formandens beretning: vedhæftes som bilag.
  Debat/forslag til bestyrelsen efter beretning:
  • Det er godt at få borgmesteren i tale. Det er vigtigt, at bestyrelsen er tydelig og får små områder til at lykkedes. At tage det bid for bid og gøre det til en succes.
  • At der oprettes arbejdsgrupper til flere fokusområder. Hvis man har projekter/områder man brænder for, bakker Ridespor RKSK gerne op.
  • Der arbejdes på bedre ridestier i Vester Birk plantage af medlemmer tilknyttet Skjern Rideskole i samarbejde med Skovfoged Poul Gregersen. Der er forventning om at stierne er udbedret i løbet af 2022. Der arbejdes på at nuværende ruter udvides.
  • Medlem udtrykker at det var et professionelt oplæg fra formandens side og det kan ses at foreningen rykker sig. God Facebookside og Hjemmeside.
  • Fællesstuerne bliver arrangeret på højt plan og der kan arbejdes på større tilslutning. Det vil være muligt at tiltrække ryttere fra andre kommuner.
  • Kan navnet på Foreningen ændre sig så RKSK tages ud af navnet? Det kan evt. tiltrække flere medlemmer fra andre kommuner? Det kan behandles i bestyrelsen.
  Bestyrelsen fortæller om foreningens historie/oprindelse ved at være oprettet på opfordring fra Ringkøbing- Skjern kommune. Det har egentlig aldrig været tiltænkt som en rideklub. Fælles turene er en marketings strategi for foreningen. Alle er velkomne på fælles turene, også ikke medlemmer.
  • Nye medlemmer: der ønskes en lille folder der kan udleveres til potentielle nye medlemmer.
 4. Regnskabsaflæggelse af kasser Peter Barner: Regnskabet omdeles og gennemgås.
  Der er en kommentar til at egenkapital ikke er på det omdelte regnskab. Regnskab indeholdende egenkapital vil blive lagt på Hjemmesiden i underskrevet tilstand.
  Regnskabet godkendes.
 5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: A. § 2, stk 2. Der tilføjes et nyt punkt e.: … d. at fremme kendskabet til god ridekultur. e. at fremme forståelsen af, at ridning i naturen har positiv indvirkning på biodiversiteten f. at Ringkøbing-Skjern bliver en hestekommune…
  Ændringen godkendes.
  … B. § 3. Medlemskreds Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år. Foreslås ændret til: ”Indmeldelse sker via Sporti.”
  Ændringen godkendes.
  … C. § 3. Medlemskreds Sidste år ændrede vi stk. 5: Fra: Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen. Til: Stk. 5. Klubber, stalde og andre grupper, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. Grupper med over 50 medlemmer betaler 500 kr. årligt, og grupper med op til 50 medlemmer betaler 250 kr. årligt. Grupper modtager samme information… Bestyrelsen foreslår andet punktum ændret til: ”Gruppemedlemskab koster det samme som individuelt medlemskab”
  Bemærkninger:
  • Hvad sker der med kommunikation og troværdighed, hvis det udfordres hvordan medlemstal opgøres?
  • Foreningen bør stå ved hvad der er af enkeltmedlemsskaber og at der repræsenteres en større gruppe gennem støttemedlemsskaber.
  Ændringen godkendes.
 6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 50 kr. pr år.
  Godkendes.
 7. Godkendelse af budget:
  Budget omdeles og fremlægges af kasser Peter Barner.
  Forslag til anvendelse af budgetterede PR-materialer:
  • Trafikveste med Logo og link til indmeldelse
  • Skiltning med link til Ridespor ved oprettede ruter.
  • TV Midt Vest inviteres til ridetur i Sandbæk Plantage.
  • Få Turistforening til at give gratis reklame.
  • Betale for annoncering på Facebook.
  • Private beskeder sendes videre af medlemmer til venner og bekendte om at melde sig ind i foreningen. ”Kom og vær med”
  Budget godkendes.
 8. Følgende genvælges til bestyrelsen:
  • Merete Jensen
  • Nicoline Birkekær Holmgaard
  • Berit Lindholt Andersen
  Følgende genvælges som suppleanter:
  • Birgit Olesen
  • Anette Søgaard Jensen
  Peter Barner er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Birgit Olesen indtræder derfor i bestyrelsen. I stedet vælges Louise Brandt som suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
  Som revisorer genvælges:
  • Helga Rude Nielsen
  • Dorrit Thøstesen
  Som revisorsuppleant genvælges:
  • Tinna Slepsager
 10. Eventuelt:
  • Vil det være muligt ændre Facebook så medlemmerne kan lave opslag? F. eks efter fælles turene.
  • Forsøge at fremme, at foreningen er for alle ryttere og ikke kun islandsheste ryttere. Ifg. Bestyrelsen skal man ikke være i tvivl om at det er for alle ryttere. Nicoline er på Facebook medlem at mange hestegrupper og private grupper hvor opslag deles. Der opfordres til at Facebook opslag deles af medlemmerne.
  • Kan vi forvente at en kontaktperson i kommunen deltager i bestyrelsesmøderne? Der har været kontinuerlige møder hvert ½ år med Jacob Albæk og Per Høgh fra Kultur, Natur og Fritid. Dialogen er overvejende positiv. Oplevelsen efterfølgende er at det drøftede hurtigt bliver glemt af kommunen, når møderne afsluttes. Vi ønsker at holde fast i at ryttere lovningsmæssigt har ret til at være i kommunens skove.
  • Hvis der skrives til kommunen og spørges om hvad det er tilladt at ride. Hvad vil der så ske?
  • Ridespor RKSK skulle være nævnt i velkomstfolder til nytilflyttede ryttere/ejendomskøbere.

Formandens beretning:

1
Beretning for Ridespor RKSK 2021/22
Det er ikke så lang tid siden, at vi sidst havde generalforsamling i Ridespor RKSK. På grund
af Corona havde vi i 2021 udsat generalforsamlingen til august, hvor det lykkedes at mødes
på Ringkøbing Rideskole. Vi havde her en fin generalforsamling, hvor vi bl.a. præsenterede
resultatet af vores medlemsundersøgelse. Denne beretning dækker således perioden fra
august 2021 til marts 2022 dvs et halvt år.
Den vigtigste begivenhed i denne periode har været kommunalvalget i november, hvor vi
satte vores medlemsundersøgelse i spil ved at sende den og fem afledte spørgsmål om
ridning i Naturens Rige ud til alle de kandidater, der stillede op til valget. Svarene
offentliggjorde vi på vores hjemmeside og på facebook. En del politikere besvarede vores
spørgsmål meget positivt. Man kunne mærke, at de havde sat sig ind i problematikken. Det
bliver en af udfordringerne for Ridespor RKSK at følge op på dette i den kommende tid.
Jeg kan nævne, at vi har haft et positivt møde med byrådsmedlem Jørgen Byskov, der er
interesseret i vores problematik. Endvidere tog jeg for tre uger siden kontakt til borgmester
Hans Østergaard i forbindelse med åbent borgmesterkontor i Fjelstervang for at fortælle ham
om rytternes problemer med at ride i Naturens Rige.
Jeg orienterede bl.a. borgmesteren om den nye hestetælling fra Seges, der viser, at RKSK
en rigtig stor hestekommune med ca. 3800 heste. Sammenholder man dette tal med antallet
af km ridestier i de enkelte af landets kommuner, så har RKSK med ca. 20 km ridesti en
meget mere beskeden placering, der ikke matcher antallet af heste i kommunen. Kort sagt
der er plads til forbedring.
Jeg fortalte videre borgmesteren om vores medlemsundersøgelse og de forslag til forbedring
af rytternes forhold i naturen, hvor vi mener at RKSK kan gøre en forskel. Jeg havde en god
dialog med borgmester Hans Østergaard og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund
Jensen, der begge lovede at ville kigge på sagen.
Jeg synes, at oversigten over antallet af heste og antal km ridesti i kombination med vores
egen medlemsundersøgelsen viser, at der er behov for en forening som Ridespor RKSK, der
arbejder på at forbedre mulighederne for at ride i Naturens Rige. Vi skal i den forbindelse
også huske på, at Ridespor RKSK oprindelig blev startet på foranledning af RKSK i
forbindelse med Liv Malmkjærs rapport “Rideturisme i Ringkøbing-Skjern Kommune” fra
2015.
Man kan således sige, at foreningens ide er, at vi i dialog med kommunen skal forsøge
at udnytte det store potentiale, der er for ridning i naturen i RKSK til fordel for både
bosætning og turisme.
Vores udfordringer er, at rytterne har forskellige problemer, at vores medlemstal er
beskendent samt at det er svært at holde gang i dialogen med kommunen.
Vi ved godt, at det ikke er realistisk at forvente, at kommunen vil eller kan løse dem alle
rytternes adgangsproblemer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i løbet af året får lavet en
forventningsafstemning om mulighederne for at forbedre natur- rytternes adgang til Naturens
Rige. Hvem gør hvad ? Rytterne selv, Ridespor RKSK eller kommunen ?
2
Den anden udfordring er medlemstallet . Foreningens medlemstal var ved årsskiftet på ca.
70 medlemmer. Vi er i bestyrelsen enige om, at det er vigtigt, at medlemstallet i Ridespor
RKSK bliver større i 2022, så vi endnu mere tydeligt kan sige, at vi repræsenterer natur
rytterne i RKSK. I den forbindelse stiller bestyrelsen forslag om en kontingent ændring i
forbindelse med støtte medlemskaber for rideklubber og ridelaug m.v.. Vi foreslår, de skal
kunne blive medlemmer for 50 kr ligesom enkelt medlemmer. De får en stemmeret ligesom
enkelt medlemmer. Men Ridespor RKSK får en medlems mæssig større volumen.
Som sagt er foreningens formål bl.a. dialogen med kommunen. Det skal vi naturligvis holde
fast i. Vores kontaktperson Jacob Albæk er vendt tilbage efter orlov. Vi håber på mere
kontinuitet i dialogen i 2022.
Trec banen og de mærkede ridespor i Sandbæk Plantage er indtil nu de mest synlige
resultater af samarbejdet med RKSK. Vi var glade for at deltage i åbningen af stierne i
september. Vi vil fortsat lave guidede ture i Sandbæk, men hen ad vejen tilpasse dem i
forhold til efterspørgslen. Vi arbejder i bestyrelsen med en ide om et Pop up spor, der i en
periode skal forbinde de to kommunale plantager Sandbæk-Snogdal som en samlet riderute.
Man vil på den måde kunne afprøve et forløb på ca. 12-14 km i et meget smukt landskab,
hvilket forhåbentlig vil gøre det attraktivt at køre efter.
Drivvejen har desværre indtil nu været op ad bakke. I vores medlemsundersøgelse var der
mange der pegede på Drivvejen som en ridekorridor, der kan gøre det muligt at ride
nord-syd gennem kommunen og koble sig på de øst-vest gående ridespor i Skjern Å
Naturprojekt. Drivvejen vil også være oplagt at pege på i forbindelse med det nye projekt om
Danmarks Naturstier, som regeringen har meldt ud om.
Der har i rytterkredse være meget debat om de nye indhegnede Natur Nationalparker, hvor
man bl.a. vil udsætte vilde heste til fordel for biodiversiteten. Hestene er gode til at spise
grene, små træer og skabe dynamik i skovbunden, når de skraber og bevæger sig. Ikke
mindst er hestenes hestepærer guld for insekter, biller og orme, som er ved at forsvinde og
medvirkende til, at biodiversiteten er presset.
Imidlertid føler mange ryttere sig utrygge ved at skulle ride ind i de indhegnede områder,
hvis de kan risikere at møde vilde heste og andre store græssere. I praksis vil det betyde, at
en del ryttere i RKSK risikerer at blive afskåret fra at ride i ekstraordinære gode rideområder
som Husby og Stråsø plantager. Det får naturligvis behovet for alternativer til at blive endnu
mere påkrævet.
Personligt kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at man i de nye statslige Natur
Nationalparker vil slippe vilde heste fri i indhegnede områder med henblik på at forbedre
biodiversiteten. Samtidig er det er vanskeligt og nogle gange direkte forbudt for naturryttere
at få adgang til stier og mindre veje i den natur, der ligger lige udenfor. Her kunne vores
heste faktisk gøre en positiv forskel til fordel for biodiversiteten. Vore heste smider også en
hestepære når de er på tur i den almindelige natur.
Hvis naturryttere fik bedre adgang til naturen kunne kunne deres heste over tid gøre en
positiv for biodiversiteten langs med vejkanter, grøfter, marker og skove.
Måske kan den landsdækkende konkurrence” Vild kommune”, som handler om at blive
Danmarks vildeste kommune kunne være en måde, hvorpå natur rytterne kan få bragt
3
betydningen af naturridnings positive bidrag til biodiversiteten og rytternes adgang til naturen
mere i fokus ? I forbindelse med Vild kommune her i Naturens Rige kunne natur rytterne
tilbyde at bidrage til biodiversiteten, hvis man kunne få bedre adgang. I Naturens Rige kunne
man f.eks. begynde med RKSK’s egne skove.
Sidste år startede vi en dialog med Friluftsrådet. Næstformanden for Friluftsrådet i
Midtjylland Kim Bjerre deltog i vores generalforsamling. Det var vi meget glade for. I
forbindelse med Friluftsrådets generalforsamling fik vi også etableret en temagruppe om
naturridning i Friluftsrådets regi. Men vi er ikke kommet i gang. Vi håber, det sker i løbet af
2022.
Jeg kan iøvrigt fortælle, at jeg den 30.3.22 deltog i Friluftsrådets regionale årsmøde på
Bundsbæk Møllegård, hvor bl.a. den nye direktør Winnie Grosbøll deltog. Jeg fik et positivt
indtryk af hende. Hun var interesseret og lyttende. Jeg havde et indlæg, hvor jeg fortalte om
de udfordringer, man har som naturrytter i Naturens Rige. Jeg lagde her vægt på den
forskelsbehandling vi føler at blive udsat for i adgangen til de private skove, hvor gående og
cyklende har lov til at færdes på stier og veje, mens ryttere usagligt holdes ude. Jeg sagde,
at der mig bekendt ikke er nogle undersøgelser, der viser, at ridning forstyrrer eller
ødelægger mere end andre former for tilladt færdsel i de private skove. Endvidere påpegede
jeg, at de offentlige skove, hvortil rytterne har adgang er meget ujævnt fordelt over hele
landet som f.eks. her i RKSK og det medfører en masse kørsel af heste i hestetrailer med
CO2 forurening til følge. Samtidig påpegede jeg, at naturridning faktisk er en af de
friluftsaktiviteter, der gavner biodiversiteten positivt uden, at man behøver at indhegne
skovene.
Økonomi.
Foreningens økonomi er god. Vi holder på pengene, så godt vi kan. Men måske bør vi
overveje at bruge nogle penge på PR i bestræbelserne på at få flere medlemmer og oplyst
omverdenen om vore synspunkter vedr. ridning i Naturens Rige ?
Som jeg ser det, skal vi den komme tid forsøge at komme videre med følgende :
● Vi skal fortsat arbejde på at få flere medlemmer – både personlige og
klubmedlemmer. Det vigtigste, vi kan tilbyde her og nu, er at fortsætte med at
dokumentere medlemmernes problemer med at ride i naturen i Naturens Rige og
præsentere disse problemer for kommunen. Det er vigtigt med en
forventningsafstemning. Vi kan som bestyrelse ikke love umiddelbare resultater. Men
blot at vi vil bruge tid på at arbejde for sagen.
● Måske vi skal genoplive den gamle ide om ridesporscafeer ? Vi har stadig de gamle
kort med ideer til rideruter liggende. Måske kunne vi invitere til nye cafeer, blot med
den forskel, at vi kun fokuserer på et enkelt ruteforslag pr. gang ? Her kunne så de
ryttere, der er interesseret i det pågældende område møde op og gøre arbejdet
færdigt. Vi kunne på møderne finde ud af, hvor realistiske de skitserede ruter er ?
Hvor følger de private fællesveje, hvor er de inde over private arealer, hvor der skal
laves aftaler ? Osv. Hvis ikke de kan realiseres overalt, er der så alternativer, man
kan leve med ? Der er iøvrigt kommet en app der hedder ” Find ejeren”, som gør det
ret nemt at finde ejeren til konkrete arealer. Jakob Albæk har lovet at være
4
behjælpelig med kort, der viser veje og stiers status.” Pop up” spor vil også kunne
være et værktøj til at afprøve nye ruter.
● Vi skal være mere tydelige i vores kommunikation af, hvori naturrytternes
problemerne består, samt hvilke løsninger vi foreslår ? Det må ikke blive for indviklet
Det har der måske været en tendens til, fordi vi ikke har følt, at vi kender
lovgivningen godt nok. Her tror jeg, at vi kan blive bedre. Måske vi skal overveje at
bruge nogle af vores få midler på at forbedre vores kommunikation og PR ?
● Vi skal fortsætte med vores dialog med politikerne og embedsværket. Men vi skal
også forsøge at få en dialog i gang med relevante foreninger som Landdistriktsrådet
og Friluftsrådet.
Jeg vil slutte beretningen med, at sige tak til bestyrelsen. Tak for det gode samarbejde. Jeg
synes, at der bliver gjort et stort stykke frivilligt arbejde. Alle er villige til at bidrage. Tak for
det !
En speciel tak skal lyde til Peter Barner, der har besluttet, at han gerne vil stoppe i
bestyrelsen. Peter har gjort et kæmpe arbejde. Først som formand derefter som kasserer.
Jeg vil gerne sige Peter tak for samarbejdet. Tak for din indsats og tak for at du altid stiller op
og er villig til at give en hånd med.
Kim Clausen 2.4.2022

Referat fra Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 25.8.20,
Afholdt på Flodgårdsvej 32 Borris
Tilstede er 19 medlemmer.
Forinden generalforsamlingen har Nicoline Holmgaard et oplæg omkring Trecbanen i Sandbæk Plantage.

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår John Ladefoged, som vælges.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslår Berit Lindholt Andersen, som vælges.
 3. Formandens beretning:
  (Se bilag)
  Kim Clausen havde følgende tilføjelse til beretningen: Han foreslår, at medlemmerne mødes og
  cykler ruterne igennem i de forskellige ridelaug og herefter drøfter hvilke udfordringer der er på
  ruterne og hvordan der evt. arbejdes videre.
  Kommentarer til formandens beretning:
  Helga Rude fortæller, at hun har kontakt til Poul Gregersen omkring at lave ridestier i Stauning
  kommune Plantage og Halby.
  Kirsten Ostersen fortæller, at der allerede findes gode sammenhængende ridemuligheder på
  Naturstyrelsens stier ved Laksens Hus. Det er dog vigtigt at ride på den side af stien som er væk fra
  åen.
  Det foreslås, at ridestier synliggøres på Kommunens side: ”Ud på tur i RKSK” sådan at nye i
  kommunen kan lære området at kende. Der kan evt. arrangeres rideture, ligeledes mhp. at nye
  lærer området at kende. Pris 50 kr. som også kan inkludere medlemskab at foreningen.
 4. Regnskabeaflæggelse:
  Berit Keibel er pga. sygdom forhindret i at være til stede. Regnskabet uddeles og fremlægges af Kim
  Clausen.
  Der er ingen bemærkninger til regnskabet.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Der er ingen indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent:
  Bestyrelsen foreslår at kontingent fortsat er 50 kr. årligt.
  Ingen bemærkninger til dette.
  Det foreslås, at bestyrelsen arbejdere videre med at Høhoteller og andre firmaer mod et højere
  kontingent kan få sponsorering.
 7. Godkendelse af budget:
  Bestyrelsen har intet budget for 2020
  Dropbox\Ridespor i RKSK\Generalforsamling\Ordinær 25 aug 2020\Referat generalforsamling Ridespor RKSK d. 25.8.20.docx
  2
  Kim Clausen fortæller at det overvejes at trykke kort over foreningens vision om sammenhængende
  ridestier i RKSK. (se bilag) Hvis det besluttes, kan det blive en udgift i 2020.
  Stigning i medlemstallet og kassebeholdningen viser en solid økonomi i foreningen.
  Det foreslås, at der evt. kan bruges penge på at promovere opslag på Facebook.
  Der stilles desuden spørgsmål til hvor på foreningens hjemmeside og Facebook man indmelder sig?
  Det tages med i bestyrelsen, at der skal arbejdes på at synliggøre dette.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Vita er på valg: ønsker ikke genvalg.
  Berit A. er på valg: modtager genvalg
  Berit Keibel ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  Kandidater til bestyrelsen, som også vælges ind:
  Merete Jensen
  Nicoline Holmgård
  Berit Lindholt Andersen
  Kandidater til suppleanter, som også vælges ind:
  Connie Brun Schmidt
  Nina Plester
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
  Revisorer kandidater, som også vælges ind:
  Helga Rude
  Dorrit T.
  Revisorsuppleant kandidat, som også vælges ind:
  Tinna Slebsager
 10. Evt:
  Ikke alle har modtaget mail omkring indkaldelse af generalforsamling. Dette skyldes, at der mangler
  mailadresse på nogle medlemmer. Der arbejdes på en ajourført medlemsliste med mailadresse på
  dem som måtte ønske det.
  John Ladefoged tilbyder at ajourføre hjemmesiden.
  Lone Rosssen stopper som fagchef for land og by i Ringkøbing Skjern kommune. Måske det åbner
  nye muligheder for at få kommunen i dialog om ridestier?
  Det drøftes, om der findes andre foreninger lign. Ridespor i RKSK
  Forslag til Hjemmesiden: At pausefolde og Høhoteller tegnes ind på kort.
  At foreningen lader sig inspirere af Rideruten Als.
  Niels opfordrer til at alle som er medlem af en rideklub, kommer til årsmødet i Friluftsrådet, for at
  stemme et medlem ind i bestyrelsen, som ønsker at arbejde for bedre adgang for ryttere i naturen.
  Konstituering: Umiddelbart efter generalforsamlingen:
  Formand: Kim Clausen. Sekretær: Berit Lindholt Andersen. Kasserer: Peter Barner-Rasmussen