Referat fra seneste generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 6.4.22

 1. Valg af dirigent: John Ladefoged
 2. Valg af referent: Berit Lindholt Andersen.
 3. Formandens beretning: vedhæftes som bilag.
  Debat/forslag til bestyrelsen efter beretning:
  • Det er godt at få borgmesteren i tale. Det er vigtigt, at bestyrelsen er tydelig og får små områder til at lykkedes. At tage det bid for bid og gøre det til en succes.
  • At der oprettes arbejdsgrupper til flere fokusområder. Hvis man har projekter/områder man brænder for, bakker Ridespor RKSK gerne op.
  • Der arbejdes på bedre ridestier i Vester Birk plantage af medlemmer tilknyttet Skjern Rideskole i samarbejde med Skovfoged Poul Gregersen. Der er forventning om at stierne er udbedret i løbet af 2022. Der arbejdes på at nuværende ruter udvides.
  • Medlem udtrykker at det var et professionelt oplæg fra formandens side og det kan ses at foreningen rykker sig. God Facebookside og Hjemmeside.
  • Fællesstuerne bliver arrangeret på højt plan og der kan arbejdes på større tilslutning. Det vil være muligt at tiltrække ryttere fra andre kommuner.
  • Kan navnet på Foreningen ændre sig så RKSK tages ud af navnet? Det kan evt. tiltrække flere medlemmer fra andre kommuner? Det kan behandles i bestyrelsen.
  Bestyrelsen fortæller om foreningens historie/oprindelse ved at være oprettet på opfordring fra Ringkøbing- Skjern kommune. Det har egentlig aldrig været tiltænkt som en rideklub. Fælles turene er en marketings strategi for foreningen. Alle er velkomne på fælles turene, også ikke medlemmer.
  • Nye medlemmer: der ønskes en lille folder der kan udleveres til potentielle nye medlemmer.
 4. Regnskabsaflæggelse af kasser Peter Barner: Regnskabet omdeles og gennemgås.
  Der er en kommentar til at egenkapital ikke er på det omdelte regnskab. Regnskab indeholdende egenkapital vil blive lagt på Hjemmesiden i underskrevet tilstand.
  Regnskabet godkendes.
 5. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: A. § 2, stk 2. Der tilføjes et nyt punkt e.: … d. at fremme kendskabet til god ridekultur. e. at fremme forståelsen af, at ridning i naturen har positiv indvirkning på biodiversiteten f. at Ringkøbing-Skjern bliver en hestekommune…
  Ændringen godkendes.
  … B. § 3. Medlemskreds Stk. 2. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år. Foreslås ændret til: ”Indmeldelse sker via Sporti.”
  Ændringen godkendes.
  … C. § 3. Medlemskreds Sidste år ændrede vi stk. 5: Fra: Stk. 5. Klubber og andre foreninger, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. De betaler et kontingent på 1.000 kr. årligt og har én stemme på generalforsamlingen. Til: Stk. 5. Klubber, stalde og andre grupper, der støtter foreningens formål, kan opnå gruppemedlemsskab. Grupper med over 50 medlemmer betaler 500 kr. årligt, og grupper med op til 50 medlemmer betaler 250 kr. årligt. Grupper modtager samme information… Bestyrelsen foreslår andet punktum ændret til: ”Gruppemedlemskab koster det samme som individuelt medlemskab”
  Bemærkninger:
  • Hvad sker der med kommunikation og troværdighed, hvis det udfordres hvordan medlemstal opgøres?
  • Foreningen bør stå ved hvad der er af enkeltmedlemsskaber og at der repræsenteres en større gruppe gennem støttemedlemsskaber.
  Ændringen godkendes.
 6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 50 kr. pr år.
  Godkendes.
 7. Godkendelse af budget:
  Budget omdeles og fremlægges af kasser Peter Barner.
  Forslag til anvendelse af budgetterede PR-materialer:
  • Trafikveste med Logo og link til indmeldelse
  • Skiltning med link til Ridespor ved oprettede ruter.
  • TV Midt Vest inviteres til ridetur i Sandbæk Plantage.
  • Få Turistforening til at give gratis reklame.
  • Betale for annoncering på Facebook.
  • Private beskeder sendes videre af medlemmer til venner og bekendte om at melde sig ind i foreningen. ”Kom og vær med”
  Budget godkendes.
 8. Følgende genvælges til bestyrelsen:
  • Merete Jensen
  • Nicoline Birkekær Holmgaard
  • Berit Lindholt Andersen
  Følgende genvælges som suppleanter:
  • Birgit Olesen
  • Anette Søgaard Jensen
  Peter Barner er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. Birgit Olesen indtræder derfor i bestyrelsen. I stedet vælges Louise Brandt som suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
  Som revisorer genvælges:
  • Helga Rude Nielsen
  • Dorrit Thøstesen
  Som revisorsuppleant genvælges:
  • Tinna Slepsager
 10. Eventuelt:
  • Vil det være muligt ændre Facebook så medlemmerne kan lave opslag? F. eks efter fælles turene.
  • Forsøge at fremme, at foreningen er for alle ryttere og ikke kun islandsheste ryttere. Ifg. Bestyrelsen skal man ikke være i tvivl om at det er for alle ryttere. Nicoline er på Facebook medlem at mange hestegrupper og private grupper hvor opslag deles. Der opfordres til at Facebook opslag deles af medlemmerne.
  • Kan vi forvente at en kontaktperson i kommunen deltager i bestyrelsesmøderne? Der har været kontinuerlige møder hvert ½ år med Jacob Albæk og Per Høgh fra Kultur, Natur og Fritid. Dialogen er overvejende positiv. Oplevelsen efterfølgende er at det drøftede hurtigt bliver glemt af kommunen, når møderne afsluttes. Vi ønsker at holde fast i at ryttere lovningsmæssigt har ret til at være i kommunens skove.
  • Hvis der skrives til kommunen og spørges om hvad det er tilladt at ride. Hvad vil der så ske?
  • Ridespor RKSK skulle være nævnt i velkomstfolder til nytilflyttede ryttere/ejendomskøbere.

Formandens beretning:

1
Beretning for Ridespor RKSK 2021/22
Det er ikke så lang tid siden, at vi sidst havde generalforsamling i Ridespor RKSK. På grund
af Corona havde vi i 2021 udsat generalforsamlingen til august, hvor det lykkedes at mødes
på Ringkøbing Rideskole. Vi havde her en fin generalforsamling, hvor vi bl.a. præsenterede
resultatet af vores medlemsundersøgelse. Denne beretning dækker således perioden fra
august 2021 til marts 2022 dvs et halvt år.
Den vigtigste begivenhed i denne periode har været kommunalvalget i november, hvor vi
satte vores medlemsundersøgelse i spil ved at sende den og fem afledte spørgsmål om
ridning i Naturens Rige ud til alle de kandidater, der stillede op til valget. Svarene
offentliggjorde vi på vores hjemmeside og på facebook. En del politikere besvarede vores
spørgsmål meget positivt. Man kunne mærke, at de havde sat sig ind i problematikken. Det
bliver en af udfordringerne for Ridespor RKSK at følge op på dette i den kommende tid.
Jeg kan nævne, at vi har haft et positivt møde med byrådsmedlem Jørgen Byskov, der er
interesseret i vores problematik. Endvidere tog jeg for tre uger siden kontakt til borgmester
Hans Østergaard i forbindelse med åbent borgmesterkontor i Fjelstervang for at fortælle ham
om rytternes problemer med at ride i Naturens Rige.
Jeg orienterede bl.a. borgmesteren om den nye hestetælling fra Seges, der viser, at RKSK
en rigtig stor hestekommune med ca. 3800 heste. Sammenholder man dette tal med antallet
af km ridestier i de enkelte af landets kommuner, så har RKSK med ca. 20 km ridesti en
meget mere beskeden placering, der ikke matcher antallet af heste i kommunen. Kort sagt
der er plads til forbedring.
Jeg fortalte videre borgmesteren om vores medlemsundersøgelse og de forslag til forbedring
af rytternes forhold i naturen, hvor vi mener at RKSK kan gøre en forskel. Jeg havde en god
dialog med borgmester Hans Østergaard og kommunaldirektør Jens Peter Hegelund
Jensen, der begge lovede at ville kigge på sagen.
Jeg synes, at oversigten over antallet af heste og antal km ridesti i kombination med vores
egen medlemsundersøgelsen viser, at der er behov for en forening som Ridespor RKSK, der
arbejder på at forbedre mulighederne for at ride i Naturens Rige. Vi skal i den forbindelse
også huske på, at Ridespor RKSK oprindelig blev startet på foranledning af RKSK i
forbindelse med Liv Malmkjærs rapport “Rideturisme i Ringkøbing-Skjern Kommune” fra
2015.
Man kan således sige, at foreningens ide er, at vi i dialog med kommunen skal forsøge
at udnytte det store potentiale, der er for ridning i naturen i RKSK til fordel for både
bosætning og turisme.
Vores udfordringer er, at rytterne har forskellige problemer, at vores medlemstal er
beskendent samt at det er svært at holde gang i dialogen med kommunen.
Vi ved godt, at det ikke er realistisk at forvente, at kommunen vil eller kan løse dem alle
rytternes adgangsproblemer. Jeg tror, det er vigtigt, at vi i løbet af året får lavet en
forventningsafstemning om mulighederne for at forbedre natur- rytternes adgang til Naturens
Rige. Hvem gør hvad ? Rytterne selv, Ridespor RKSK eller kommunen ?
2
Den anden udfordring er medlemstallet . Foreningens medlemstal var ved årsskiftet på ca.
70 medlemmer. Vi er i bestyrelsen enige om, at det er vigtigt, at medlemstallet i Ridespor
RKSK bliver større i 2022, så vi endnu mere tydeligt kan sige, at vi repræsenterer natur
rytterne i RKSK. I den forbindelse stiller bestyrelsen forslag om en kontingent ændring i
forbindelse med støtte medlemskaber for rideklubber og ridelaug m.v.. Vi foreslår, de skal
kunne blive medlemmer for 50 kr ligesom enkelt medlemmer. De får en stemmeret ligesom
enkelt medlemmer. Men Ridespor RKSK får en medlems mæssig større volumen.
Som sagt er foreningens formål bl.a. dialogen med kommunen. Det skal vi naturligvis holde
fast i. Vores kontaktperson Jacob Albæk er vendt tilbage efter orlov. Vi håber på mere
kontinuitet i dialogen i 2022.
Trec banen og de mærkede ridespor i Sandbæk Plantage er indtil nu de mest synlige
resultater af samarbejdet med RKSK. Vi var glade for at deltage i åbningen af stierne i
september. Vi vil fortsat lave guidede ture i Sandbæk, men hen ad vejen tilpasse dem i
forhold til efterspørgslen. Vi arbejder i bestyrelsen med en ide om et Pop up spor, der i en
periode skal forbinde de to kommunale plantager Sandbæk-Snogdal som en samlet riderute.
Man vil på den måde kunne afprøve et forløb på ca. 12-14 km i et meget smukt landskab,
hvilket forhåbentlig vil gøre det attraktivt at køre efter.
Drivvejen har desværre indtil nu været op ad bakke. I vores medlemsundersøgelse var der
mange der pegede på Drivvejen som en ridekorridor, der kan gøre det muligt at ride
nord-syd gennem kommunen og koble sig på de øst-vest gående ridespor i Skjern Å
Naturprojekt. Drivvejen vil også være oplagt at pege på i forbindelse med det nye projekt om
Danmarks Naturstier, som regeringen har meldt ud om.
Der har i rytterkredse være meget debat om de nye indhegnede Natur Nationalparker, hvor
man bl.a. vil udsætte vilde heste til fordel for biodiversiteten. Hestene er gode til at spise
grene, små træer og skabe dynamik i skovbunden, når de skraber og bevæger sig. Ikke
mindst er hestenes hestepærer guld for insekter, biller og orme, som er ved at forsvinde og
medvirkende til, at biodiversiteten er presset.
Imidlertid føler mange ryttere sig utrygge ved at skulle ride ind i de indhegnede områder,
hvis de kan risikere at møde vilde heste og andre store græssere. I praksis vil det betyde, at
en del ryttere i RKSK risikerer at blive afskåret fra at ride i ekstraordinære gode rideområder
som Husby og Stråsø plantager. Det får naturligvis behovet for alternativer til at blive endnu
mere påkrævet.
Personligt kan jeg ikke lade være med at undre mig over, at man i de nye statslige Natur
Nationalparker vil slippe vilde heste fri i indhegnede områder med henblik på at forbedre
biodiversiteten. Samtidig er det er vanskeligt og nogle gange direkte forbudt for naturryttere
at få adgang til stier og mindre veje i den natur, der ligger lige udenfor. Her kunne vores
heste faktisk gøre en positiv forskel til fordel for biodiversiteten. Vore heste smider også en
hestepære når de er på tur i den almindelige natur.
Hvis naturryttere fik bedre adgang til naturen kunne kunne deres heste over tid gøre en
positiv for biodiversiteten langs med vejkanter, grøfter, marker og skove.
Måske kan den landsdækkende konkurrence” Vild kommune”, som handler om at blive
Danmarks vildeste kommune kunne være en måde, hvorpå natur rytterne kan få bragt
3
betydningen af naturridnings positive bidrag til biodiversiteten og rytternes adgang til naturen
mere i fokus ? I forbindelse med Vild kommune her i Naturens Rige kunne natur rytterne
tilbyde at bidrage til biodiversiteten, hvis man kunne få bedre adgang. I Naturens Rige kunne
man f.eks. begynde med RKSK’s egne skove.
Sidste år startede vi en dialog med Friluftsrådet. Næstformanden for Friluftsrådet i
Midtjylland Kim Bjerre deltog i vores generalforsamling. Det var vi meget glade for. I
forbindelse med Friluftsrådets generalforsamling fik vi også etableret en temagruppe om
naturridning i Friluftsrådets regi. Men vi er ikke kommet i gang. Vi håber, det sker i løbet af
2022.
Jeg kan iøvrigt fortælle, at jeg den 30.3.22 deltog i Friluftsrådets regionale årsmøde på
Bundsbæk Møllegård, hvor bl.a. den nye direktør Winnie Grosbøll deltog. Jeg fik et positivt
indtryk af hende. Hun var interesseret og lyttende. Jeg havde et indlæg, hvor jeg fortalte om
de udfordringer, man har som naturrytter i Naturens Rige. Jeg lagde her vægt på den
forskelsbehandling vi føler at blive udsat for i adgangen til de private skove, hvor gående og
cyklende har lov til at færdes på stier og veje, mens ryttere usagligt holdes ude. Jeg sagde,
at der mig bekendt ikke er nogle undersøgelser, der viser, at ridning forstyrrer eller
ødelægger mere end andre former for tilladt færdsel i de private skove. Endvidere påpegede
jeg, at de offentlige skove, hvortil rytterne har adgang er meget ujævnt fordelt over hele
landet som f.eks. her i RKSK og det medfører en masse kørsel af heste i hestetrailer med
CO2 forurening til følge. Samtidig påpegede jeg, at naturridning faktisk er en af de
friluftsaktiviteter, der gavner biodiversiteten positivt uden, at man behøver at indhegne
skovene.
Økonomi.
Foreningens økonomi er god. Vi holder på pengene, så godt vi kan. Men måske bør vi
overveje at bruge nogle penge på PR i bestræbelserne på at få flere medlemmer og oplyst
omverdenen om vore synspunkter vedr. ridning i Naturens Rige ?
Som jeg ser det, skal vi den komme tid forsøge at komme videre med følgende :
● Vi skal fortsat arbejde på at få flere medlemmer – både personlige og
klubmedlemmer. Det vigtigste, vi kan tilbyde her og nu, er at fortsætte med at
dokumentere medlemmernes problemer med at ride i naturen i Naturens Rige og
præsentere disse problemer for kommunen. Det er vigtigt med en
forventningsafstemning. Vi kan som bestyrelse ikke love umiddelbare resultater. Men
blot at vi vil bruge tid på at arbejde for sagen.
● Måske vi skal genoplive den gamle ide om ridesporscafeer ? Vi har stadig de gamle
kort med ideer til rideruter liggende. Måske kunne vi invitere til nye cafeer, blot med
den forskel, at vi kun fokuserer på et enkelt ruteforslag pr. gang ? Her kunne så de
ryttere, der er interesseret i det pågældende område møde op og gøre arbejdet
færdigt. Vi kunne på møderne finde ud af, hvor realistiske de skitserede ruter er ?
Hvor følger de private fællesveje, hvor er de inde over private arealer, hvor der skal
laves aftaler ? Osv. Hvis ikke de kan realiseres overalt, er der så alternativer, man
kan leve med ? Der er iøvrigt kommet en app der hedder ” Find ejeren”, som gør det
ret nemt at finde ejeren til konkrete arealer. Jakob Albæk har lovet at være
4
behjælpelig med kort, der viser veje og stiers status.” Pop up” spor vil også kunne
være et værktøj til at afprøve nye ruter.
● Vi skal være mere tydelige i vores kommunikation af, hvori naturrytternes
problemerne består, samt hvilke løsninger vi foreslår ? Det må ikke blive for indviklet
Det har der måske været en tendens til, fordi vi ikke har følt, at vi kender
lovgivningen godt nok. Her tror jeg, at vi kan blive bedre. Måske vi skal overveje at
bruge nogle af vores få midler på at forbedre vores kommunikation og PR ?
● Vi skal fortsætte med vores dialog med politikerne og embedsværket. Men vi skal
også forsøge at få en dialog i gang med relevante foreninger som Landdistriktsrådet
og Friluftsrådet.
Jeg vil slutte beretningen med, at sige tak til bestyrelsen. Tak for det gode samarbejde. Jeg
synes, at der bliver gjort et stort stykke frivilligt arbejde. Alle er villige til at bidrage. Tak for
det !
En speciel tak skal lyde til Peter Barner, der har besluttet, at han gerne vil stoppe i
bestyrelsen. Peter har gjort et kæmpe arbejde. Først som formand derefter som kasserer.
Jeg vil gerne sige Peter tak for samarbejdet. Tak for din indsats og tak for at du altid stiller op
og er villig til at give en hånd med.
Kim Clausen 2.4.2022

Referat fra Generalforsamling i Ridespor RKSK d. 25.8.20,
Afholdt på Flodgårdsvej 32 Borris
Tilstede er 19 medlemmer.
Forinden generalforsamlingen har Nicoline Holmgaard et oplæg omkring Trecbanen i Sandbæk Plantage.

 1. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår John Ladefoged, som vælges.
 2. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslår Berit Lindholt Andersen, som vælges.
 3. Formandens beretning:
  (Se bilag)
  Kim Clausen havde følgende tilføjelse til beretningen: Han foreslår, at medlemmerne mødes og
  cykler ruterne igennem i de forskellige ridelaug og herefter drøfter hvilke udfordringer der er på
  ruterne og hvordan der evt. arbejdes videre.
  Kommentarer til formandens beretning:
  Helga Rude fortæller, at hun har kontakt til Poul Gregersen omkring at lave ridestier i Stauning
  kommune Plantage og Halby.
  Kirsten Ostersen fortæller, at der allerede findes gode sammenhængende ridemuligheder på
  Naturstyrelsens stier ved Laksens Hus. Det er dog vigtigt at ride på den side af stien som er væk fra
  åen.
  Det foreslås, at ridestier synliggøres på Kommunens side: ”Ud på tur i RKSK” sådan at nye i
  kommunen kan lære området at kende. Der kan evt. arrangeres rideture, ligeledes mhp. at nye
  lærer området at kende. Pris 50 kr. som også kan inkludere medlemskab at foreningen.
 4. Regnskabeaflæggelse:
  Berit Keibel er pga. sygdom forhindret i at være til stede. Regnskabet uddeles og fremlægges af Kim
  Clausen.
  Der er ingen bemærkninger til regnskabet.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  Der er ingen indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent:
  Bestyrelsen foreslår at kontingent fortsat er 50 kr. årligt.
  Ingen bemærkninger til dette.
  Det foreslås, at bestyrelsen arbejdere videre med at Høhoteller og andre firmaer mod et højere
  kontingent kan få sponsorering.
 7. Godkendelse af budget:
  Bestyrelsen har intet budget for 2020
  Dropbox\Ridespor i RKSK\Generalforsamling\Ordinær 25 aug 2020\Referat generalforsamling Ridespor RKSK d. 25.8.20.docx
  2
  Kim Clausen fortæller at det overvejes at trykke kort over foreningens vision om sammenhængende
  ridestier i RKSK. (se bilag) Hvis det besluttes, kan det blive en udgift i 2020.
  Stigning i medlemstallet og kassebeholdningen viser en solid økonomi i foreningen.
  Det foreslås, at der evt. kan bruges penge på at promovere opslag på Facebook.
  Der stilles desuden spørgsmål til hvor på foreningens hjemmeside og Facebook man indmelder sig?
  Det tages med i bestyrelsen, at der skal arbejdes på at synliggøre dette.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
  Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer:
  Vita er på valg: ønsker ikke genvalg.
  Berit A. er på valg: modtager genvalg
  Berit Keibel ønsker at træde ud af bestyrelsen.
  Kandidater til bestyrelsen, som også vælges ind:
  Merete Jensen
  Nicoline Holmgård
  Berit Lindholt Andersen
  Kandidater til suppleanter, som også vælges ind:
  Connie Brun Schmidt
  Nina Plester
 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant:
  Revisorer kandidater, som også vælges ind:
  Helga Rude
  Dorrit T.
  Revisorsuppleant kandidat, som også vælges ind:
  Tinna Slebsager
 10. Evt:
  Ikke alle har modtaget mail omkring indkaldelse af generalforsamling. Dette skyldes, at der mangler
  mailadresse på nogle medlemmer. Der arbejdes på en ajourført medlemsliste med mailadresse på
  dem som måtte ønske det.
  John Ladefoged tilbyder at ajourføre hjemmesiden.
  Lone Rosssen stopper som fagchef for land og by i Ringkøbing Skjern kommune. Måske det åbner
  nye muligheder for at få kommunen i dialog om ridestier?
  Det drøftes, om der findes andre foreninger lign. Ridespor i RKSK
  Forslag til Hjemmesiden: At pausefolde og Høhoteller tegnes ind på kort.
  At foreningen lader sig inspirere af Rideruten Als.
  Niels opfordrer til at alle som er medlem af en rideklub, kommer til årsmødet i Friluftsrådet, for at
  stemme et medlem ind i bestyrelsen, som ønsker at arbejde for bedre adgang for ryttere i naturen.
  Konstituering: Umiddelbart efter generalforsamlingen:
  Formand: Kim Clausen. Sekretær: Berit Lindholt Andersen. Kasserer: Peter Barner-Rasmussen